ZAPOSLITVENI OGLASIZavod za šport Škofja Loka

Zavod za šport Škofja Loka

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA

SVET ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1c, Škofja Loka, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), in 11. in 12. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2016) in 25. in 26. člena Statuta Zavoda za šport Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2016), razpisuje delovno mesto

 

DIREKTORJA M/Ž JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

-          da ima univerzitetno  ali visokošolsko izobrazbo družboslovne  ali druge ustrezne smeri,

-          da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,

-          ima organizacijske in vodstvene  sposobnosti, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami,

-          da pozna področje delovanja zavoda in zakonodaje na področju športa,

-          da ima izkušnje pri delu v športu oziroma v športnih organizacijah,

-          ob izpolnjevanju predhodnih  pogojev ima prednost pri izboru kandidat z znanjem angleškega jezika.

   

 

Predvideni nastop dela bo dne 15. 3. 2023. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.

 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan. Kandidat bo imenovan pod pogojem, da k njegovemu imenovanju poda soglasje ustanovitelj Občina Škofja Loka.

 

Ob prijavi na javni razpis so kandidati za direktorja dolžni priložiti:

-          dokazila o izobrazbi,  o ustreznih delovnih izkušnjah in o izkušnjah pri delu v športu oziroma športnih organizacijah ,

-          program dela Zavoda za šport Škofja Loka za naslednja štiri leta,

-          življenjepis, elektronski naslov za nadaljnjo komunikacijo,

-          potrdilo,  da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Prijave z navedenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do 30. 11. 2022  v zaprti pisemski ovojnici na naslov: SVET ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja«. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

 

Svet Zavoda za šport Škofja Loka

Predsednica:

Mag. Melita RebičPodjetja ki iščejo